Zábavná logopedie 

Jak zvládnout trénink výslovnosti s hyperaktivním dítětem?
Představujeme vám tipy a triky, jak se vypořádat s logopedickým cvičením u hyperaktivních dětí.

Pro maminky hyperaktivních dětí, kteří potřebují logopedickou péči, může být trénink výslovnosti výzvou.

To může být frustrující pro obě strany – vaše dítě se může cítit neustále unavené a vyčerpané, zatímco vy se můžete cítit nekompetentní a bezmocní, když se snažíte pomoci svému dítěti. Ale nezoufejte, existují způsoby, jak mu tento proces usnadnit.

Za prvé, krátké a časté sezení může být pro vaše dítě snazší než jedna dlouhá lekce. Děti s hyperaktivitou se rychle unavují, takže rozdělení tréninku na kratší časové úseky může být efektivnější a méně náročné pro vaše dítě.

Další tip je vytvořit strukturu. Vytvořte rutinu pro každou oblast, kterou budete s dítětem procvičovat. To může pomoci dítěti soustředit se a snadno se přizpůsobit procesu.

Využijte hry, aby byl trénink výslovnosti  pro vaše dítě zábavný a motivující. Pohybové aktivity mohou také pomoci dítěti uvolnit energii a zvýšit pozornost. Vytvoření pozitivního prostředí, ve kterém se dítě cítí bezpečně a uvolněně, je také klíčové pro úspěšný trénink výslovnosti.

SPECIÁLNÍ TIP: Je důležité si uvědomit, že trénink výslovnosti není něco, co by se mělo dít pouze během jedné lekce. Je důležité procvičovat průběžně během celého dne v běžných aktivitách. Můžete například využít čas, kdy jedete s vaším dítětem v autě, a vyzvat ho, aby opakovalo slova, která mu dáváte. Takový přirozený a neformální trénink výslovnosti může být pro vaše dítě mnohem efektivnější než tradiční logopedická lekce.

Důležité je nezapomínat, že každé dítě je jiné a každé potřebuje jiný přístup. Proto je dobré experimentovat s různými metodami a najít takovou, která bude pro vaše dítě nejvhodnější. A s naší pomůckou Zábavná logopedie budete mít všechny potřebné nástroje pro úspěšný trénink výslovnosti vašeho hyperaktivního dítěte.

Vaše dítě se bude při procvičování bavit a aktivně se zapojí do hry. Hry jsou svižné a trvají pouze 5-10 minut, takže nemusíte mít strach z toho, že budete muset nutit své dítě k logopedické chvilce.

Navíc, díky praktickým tipům a návodům, které jsou součástí souboru, ušetříte spoustu času a energie. Nemusíte už hledat obrázky a tisknout je, všechny materiály máte v krabici připravené k použití.

 


Pokud jste učitel a kopírujete něčí materiály do různých Facebookových  skupin, nebo vytváříte a následně prodáváte PDF a přitom čerpáte fotky z různých materiálů, fotobank a neřešíte autorská práva, tak prosím o pozornost! Tento článek je právě pro Vás.

Jak to tedy je s autorskými právy?

Limity užití autorského díla ve školách

Výhody rychlého sdílení dat prostřednictvím internetu sebou nesou řadu negativních aspektů. Jedním z nich je porušování autorských práv k obrázkům, textům nebo jiným autorským dílům. Každý z nás se v rámci svého studia na základní, střední nebo vysoké škole, případně v rámci jiné formy vzdělávání setkal se situací, při které byly v rámci výuky použité neoriginální, nakopírované materiály. Jak je na tento postup nahlíženo pohledem autorského zákona? V našem článku shrnujeme základní modelové situace, při kterých se mohou studenti nebo učitelé dostat do rozporu s právy autora.

Volné užití a zákonné licence

Autorský zákon používá termín volné užití a zákonná licence pro taková užití autorského díla, při kterých nedochází k porušení práv původního autora, případně jiné oprávněné osoby.

Zákonné licence

Autorský zákon obsahuje možnosti využití autorského díla bez souhlasu autora. Na poli studentů a pedagogů jde například o tzv. knihovní licence, užití díla v rámci školních představení, užití díla školního a užití díla pro účely citací a kritiky.

Ustanovení o knihovní licenci stanoví, že do autorského práva nezasahuje knihovna či škola, která zhotoví rozmnoženinu díla, která neslouží k hospodářskému nebo obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační potřeby, nebo která zhotoví rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena, přičemž dílo již není nabízeno k prodeji.

Užití školního díla zase dovoluje zásah do autorského práva v případě, kdy škola užije nikoli za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností, tedy například kvalifikační práce.

Volné užití

Do autorského práva dále nezasahuje ten, kdo užívá dílo pro osobní potřebu, což zahrnuje i zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla. Za rozmnoženinu lze považovat i nahrání souboru na online uložiště, případně do rozhraní na sociální síti. Osoba, která takto s dílem nakládá, nesmí tak činit za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Rozmnoženiny mohou být šířeny nebo sdíleny pouze osobám v domácnosti či osobám blízkým. Pokud je rozmnoženina nahraná na online uložiště, pak musí být opatřena heslem, nesmí být volně přístupná a toto heslo nesmí být šířeno mimo domácnost nebo osoby blízké.

Šíření děl mezi učiteli ze stejné školy

Škola zakoupí jeden exemplář učebnice a učitelský sbor si zhotoví rozmnoženiny pro svoje pracovní potřeby, nicméně je nesdílí studentům. Tento postup je v souladu s autorským zákonem, jelikož právnická osoba si může pro svoje vlastní potřeby dílo rozmnožit. Jinými slovy řečeno, v případě že škola zakoupí učebnici a učitelé si z ní pořídí kopie, které však nebudou sdílet dál, pak je situace v souladu s autorským zákonem.

Škola zakoupí jeden exemplář učebnice a jeden z pedagogů ji nakopíruje pro druhého (přičemž jsou oba ze stejné instituce), čímž mu jí zpřístupní. Obdobně jako v předchozím případě, tento postup je v souladu s autorským právem, protože danou učebnici zakoupila škola a učitelé ji užívají pro svoje pracovní potřeby, nesmí jí však zpřístupnit žákům.

Učitel uloží kopii učebnice na online úložiště, zabezpečí ho heslem, které zpřístupní studentům. Takovéto poskytnutí učebnice je v rozporu s autorským zákonem, jelikož na tento typ sdílení se neuplatní výjimka užití díla pro osobní potřebu. Pokud by heslo zpřístupnil jinému učiteli ze stejné školy, bude situace v pořádku.

Šíření děl mezi učiteli z jiné školy

Učitel z jedné školy sdílí učebnice nebo jiné učební materiály prostřednictvím sociální sítě, případně také emailem nebo jinými prostředky, s jinými učiteli. Daná situace je v rozporu s autorským právem, jelikož učitel zpřístupní učebnice dalším osobám, aniž by dotyčné osoby byly osoby blízké nebo pracovali ve stejné instituci. Obdobně se samozřejmě bude postupovat i v situaci, kdy bude vyhotovena a zpřístupněna fyzická rozmnoženina díla.

Učitel z jedné školy prodává prostřednictvím sociálních sítí kopie učebnice, kterou získal v rámci výkonu práce ve škole. Takto popsaná situace hrubě porušuje práva autora a vydavatele. Vydavatel často koupí od autora výhradní práva pro distribuci, což znamená, že nikdo jiný krom daného vydavatelství nesmí učebnici distribuovat. Možný je však prodej učebnice ze strany školy, pokud si neponechá žádnou kopii, a to ani elektronickou.

Šíření děl mezi studenty

Studenti sdílí učebnice nebo jiné učební materiály mezi sebou online zejména prostřednictvím sociálních sítí. Sdílení a užití díla pro osobní potřebu je možné pouze v rámci domácnosti nebo pro osoby blízké, tudíž takové sdílení není v souladu s autorským zákonem.

Student si zakoupí učebnici a následně ji prodá a neponechá si žádnou rozmnoženinu učebnice. V případě, že si student neponechá žádnou rozmnoženinu a prodá učebnici, pak postupuje v souladu s autorským zákonem.

Student si zakoupí učebnice a pak prodává její kopie. Tento postup je v rozporu s autorským zákonem, jelikož by danou publikaci zpřístupňoval širokému okruhu jedinců a zároveň za to neoprávněné inkasuje peníze.

Student si sám bez jakékoliv součinnosti pedagoga zhotoví rozmnoženinu z internetového zdroje a užívá ji při vyučování. V tomto případě student jedná v souladu s požadavky autorského zákona, a to nehledě na to, zda je zdroj legální či nelegální. V případě nelegálního zdroje porušuje autorský zákon ta osoba, která dílo zpřístupnila. V rámci autorského zákona se výslovně nehovoří, zda kopie pro osobní potřeby mát být zhotovena z originálu díla, kopie či z jiného zdroje. Z tohoto důvodu je legitimní si pořídit kopii i z nelegálního zdroje. Kopie díla z nelegálního zdroje a její následné užití však nesmí významněji zasáhnout do autorského práva.

Důsledky porušení autorského práva

V případě porušení autorského práva může oprávněný držitel práv po narušiteli požadovat, aby se zdržel svého jednání, může požadovat přiměřené zadostiučinění ve formě omluvy nebo finanční kompenzace, odstranění následků, které byly způsobeny zásahem do práva, vydání bezdůvodného obohacení a náhradu škody. Náhrada škody bude nejčastěji ve formě ušlého zisku, který oprávněný držitel práv k dílu mohl získat, kdyby dílo nebylo neoprávněně zveřejněno. V případě neoprávněného užití díla pak oprávnění držitel práv k dílu může požadovat vydání veškerého finančního prospěchu, který byl například získán z neoprávněného prodeje kopií díla. Oprávnění držitel práv k dílu se rovněž může domáhat dvojnásobku odměny, která by byla za získání licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

V případě pedagogů a studentů pak může být narušitelem osoba, která do facebookové skupiny neoprávněně nahraje cizí studijní materiály. Narušitel však může být i pedagog, který takový materiál stáhne a užije pro účely výuky.

Rovněž v případě hrubého porušení práva by mohla být naplněna skutková podstata trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, je tedy vždy potřeba pečlivě posuzovat, zda šířením obsahu, fotografií nebo textů obsažených v učebních materiálech nebo jinde nedochází k porušení práv autora, případně jiné oprávněné osoby.

Článek vytvořila advokátní kancelář:

 

Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.,

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín


Slovní hodnocení

Hodnocením máme vyjádřit schopnosti a dovednosti dítěte – jednoduše řečeno. Máme do hodnocení zahrnout nejen tyto 2 hlavní oblasti, ale také snahu, plnění školních povinností, to, zdali dítě má či nemá pomůcky do školy v pořádku, úroveň a kvalitu domácí přípravy, jeho další mimoškolní aktivity a celkově jak dítě funguje jako osobnost a zároveň také v kolektivu. To vše máme shrnout do jedné známky, do jednoho čísla, (které je mnohdy nic neříkající). Continue reading →


Víte to jako první!

Už se nemůžu dočkat, až vám povím novinku.

Popíšu vám sen, který se mi před několika měsíci zdál. Byl natolik živý, že…

Více v příběhu. 🙂

Příběh didaktického koberce – Hravě v hlavě!

Jednoho rána jsem vstala s hlavou plnou myšlenek. Dozníval ve mně dost intenzivně sen o koberci, který měl jasné barvy, tvar a obsah. Říkala jsem si, že na tom musím být už hodně zle, když se mi zdá o koberci. 🙂 Continue reading →


Včera byl krásný den.

Po roce jsme opět navštívili naši „testovací“ mateřskou školku ve Šternberku.

Děti už na nás čekaly, jejich zvídavá očka jenom zářila.  Než si pan kameraman vše nachystal, povídali

jsme si o prázdninách, o sourozencích, o školce.

Děvčátka jdou po prázdninách do první třídy a zjistili jsme, že budou chodit spolu na stejnou školu a do stejné třídy. Velmi se z toho radovala! Kubík, který doplnil trojici děvčat, bude předškolákem až příští rok, ale na šikovnosti mu tento fakt neubral vůbec nic.

Čím jsem starší, tím jsem nějaká citlivější. Dětská bezprostřednost, čistota a energie mě naprosto dostává.

Paní učitelka Levá, dětem připravila různá témata z naší novinky Učení s nápadem 2 – Obrazová část (velké karty) a z Učení s nápadem 2 – Praktická část. (malé karty do ruky na přikládání) Continue reading →


Hra Řetízky se dá využít jak ve skupině, tak i pro jednotlivce.

Každý žák dostane jednu barvu řetízku a řadí příklady za sebou tak, že výsledek příkladu na první kartičce se rovná prvnímu číslu na následující kartičce. Žáci si snadno zkontrolují, zda počítali správně tak, že výsledek posledního příkladu je počátečním číslem prvního příkladu.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=dmPTOtwEH2s

 
Malá násobilka do lavice – vše na jednom místě!

Učíte na 1. stupni základní školy a trávíte dlouhé hodiny přípravami na výuku?

Kopírujete, laminujete, stříháte a připravujete si pomůcky do výuky?

Připravili jsme pro vás ucelený soubor pomůcek pro výuku malé násobilky, Malou násobilku do lavice – hravě v hlavě.

V krabici najdete vše pro vaši výuku. Součástí souboru je příručka pro učitele s ukázkami 19 her, které můžete použít při vyvozování i procvičování násobilky. Jak hry hrát najdete na našem youtube kanálu Učení s nápadem. Continue reading →